Algemene voorwaarden en de informatieplicht

woensdag 15 augustus 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE INFORMATIEPLICHT

Wanneer u zeker wilt weten dat uw algemene voorwaarden de gewenste juridische bescherming bieden, dient u ze op rechtsgeldige wijze te gebruiken. Een essentieel element daarvan is de zogenaamde informatieplicht.

Algemene voorwaarden niet pas met de factuur toesturen!
De informatieplicht is te vinden in artikel 233 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar is als aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid geboden is om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Artikel 234 geeft vervolgens aan wanneer zo’n redelijke mogelijkheid geboden is. Wat daarin staat komt op het volgende neer.

De algemene voorwaarden moeten voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld. Wanneer de algemene voorwaarden op de factuur worden vermeld, is dat dus te laat. Algemene voorwaarden kunnen beter met de offerte worden meegestuurd, of uiterlijk tegelijk met de overeenkomst.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het redelijkerwijs niet mogelijk is de algemene voorwaarden ter hand te stellen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als het om een dik pakket van algemene voorwaarden gaat, of wanneer het een winkel betreft die dagelijks veel klanten ontvangt. In dergelijke situaties kan aan de mededelingsplicht worden voldaan door de algemene voorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel of de griffie van de rechtbank. Maar dat is niet voldoende! U moet daarnaast ook altijd ervoor zorgen dat de (potentiële) klant zonder veel moeite daadwerkelijk de algemene voorwaarden kan inzien. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door die op verzoek kosteloos toe te zenden of door die in de winkel ter inzage te leggen.

Algemene voorwaarden op de website
Algemene voorwaarden kunnen ook langs elektronische weg beschikbaar worden gesteld. Dat kan bijvoorbeeld door ze op de website te plaatsen. De manier waarop dat gebeurt moet wel weer aan bepaalde eisen voldoen. Een minimumvereiste is dat de algemene voorwaarden eenvoudig via een link te bereiken zijn. Hierachter zit de gedachte dat het kennis nemen van algemene voorwaarden via internet niet lastiger mag zijn dan het kennis nemen van algemene voorwaarden die ter hand worden gesteld. Verder moeten de algemene voorwaarden gemakkelijk vindbaar zijn, bijvoorbeeld door ze op de homepage van de website te plaatsen. Ook eist de wet dat de algemene voorwaarden kunnen worden opgeslagen zodat de (potentiële) klant daar later kennis van kan nemen. Dat kan bijvoorbeeld door ze als pdf-bestand op te slaan. Het is niet voldoende om ze zodanig op de website te plaatsen dat ze met knippen en plakken in een Word-document kunnen worden gezet. Want dan wordt niet voldaan aan de eis dat kennisname van de algemene voorwaarden via de website net zo gemakkelijk moet zijn als wanneer die ter hand worden gesteld.

Informatieplicht en van toepassing verklaren.
Voldoen aan de informatieplicht is essentieel voor een rechtsgeldig gebruik van uw algemene voorwaarden. Maar daarnaast moeten ze ook op rechtsgeldige wijze van toepassing worden verklaard.

Wanneer u naar aanleiding van deze blog vragen heeft, aarzel dan niet te bellen naar 06 -338 24 563. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

Deel dit bericht via