De 'Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud' in tien vragen en antwoorden.

woensdag 18 maart 2020

Auteur: mr. drs. Harry Groenenboom

In verband met het coronavirus nam het kabinet op 17 maart maatregelen om de economie te ondersteunen. Eén daarvan is de 'Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud' (NOW-regeling). Hieronder de NOW-regeling in tien vragen en antwoorden.

1. Wat verandert er?

De werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling), die is opgenomen in de Beleidsregel ontheffing verbod van werktijdverkorting 2004, is op 17 maart met onmiddellijke ingang ingetrokken. Doel van deze regeling is om werkgevers in staat te stellen hun personeel te behouden als er tijdelijk veel minder werk is door een calamiteit die buiten het normale bedrijfsrisico valt. Door de coronacrisis deden teveel ondernemers een beroep op deze regeling.

2. Welke voordelen heeft de nieuwe regeling?

De nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en dit bovendien sneller te doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling.

3. Geldt de regeling alleen voor grote bedrijven?

Om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling maakt het niet uit of het gaat om een groot of een klein bedrijf. Ook werkgevers met twee of drie werknemers kunnen er dus gebruik van maken.

4. Wat betekent de NOW-regeling voor het recht op WW van werknemers?

De NOW-regeling wordt zo ingericht dat gebruikmaking daarvan niet ten koste gaat van WW-rechten van werknemers.

5. Aan welke criteria moet mijn bedrijf voldoen voor de NOW-regeling?

Wanneer een werkgever vanaf 1 maart 2020 een omzetverlies van minstens 20% verwacht, is het mogelijk om bij het UWV voor een periode van maximaal drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Die tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers moeten zelf 100% van het loon van werknemers doorbetalen.

Zoals hierboven werd gemeld maakt de omvang van het bedrijf niet uit. De regeling geldt voor grote en kleine bedrijven, en voor alles daar tussenin.

Bij de aanvraag verplicht de werkgever zich vooraf géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

6. Kan ik verlenging van de tegemoetkoming in de loondoorbetaling krijgen?

De tegemoetkoming in de loonkosten kan eenmalig worden verlengd met nog eens drie maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden zullen worden gesteld.

7. Geldt de NOW-regeling ook voor flexibele krachten en uitzendkrachten?

Ja, mits zij in dienst blijven gedurende de periode waarvoor de aanvraag is gedaan.

8. Kan het UWV achteraf nabetalen of terugvorderen?

Ja. Achteraf vindt controle plaats van het omzetverlies en wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Als daaruit blijkt dat het omzetverlies groter was dan werd verondersteld, kan een nabetaling volgen. En als blijkt dat het omzetverlies kleiner was, kan een navordering volgen.

9. Ik diende al een aanvraag voor werktijdverkorting in. Wat gebeurt daarmee?

Reeds ingediende wtv-aanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling; wel zal aanvullende informatie opgevraagd worden bij de indieners. Het tijdstip van indienen is overigens niet van invloed op de hoogte van de tegemoetkoming.

10. Wanneer wordt de regeling ingevoerd?

Dat is nog niet bekend, maar er wordt hard aan gewerkt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV. Men streeft ernaar om de nieuwe regeling binnen twee weken klaar te hebben.

Deel dit bericht via