Kantonrechter wijst € 4.525,65 aan juridische kosten toe

dinsdag 27 juni 2023

Auteur: mr. drs. Harry Groenenboom

Onlangs kreeg een werkneemster via de kantonrechter haar juridische kosten ter grootte van € 4.525,65 terug. Hoe kreeg zij dat voor elkaar?

De feiten

Werkgever spreekt een werkneemster aan op onder andere haar kloktijden en haar aanwezigheid op het werk. Verder vindt op 19 april 2022 een gesprek plaats tussen de werkneemster en de HR-manager waarin werkneemster melding maakt van grensoverschrijdend gedrag van haar leidinggevende. Eind 2022 stuurt werkgever aan op een snelle beëindiging van de arbeidsovereenkomst door haar een beëindigingsovereenkomst aan te bieden en haar op non-actief te stellen.

Vervolgens begint de werkgever een procedure bij de kantonrechter. En verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkneemster heeft ernstig verwijtbaar gehandeld. Ook is er sprake van disfunctioneren. Verder spreekt de werkgever van een verstoorde arbeidsverhouding. En anders zijn de genoemde redenen bij elkaar wel voldoende reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De werkneemster op haar beurt verzoekt om een transitievergoeding, een billijke vergoeding en een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. Reden hiervoor is dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De werkgever gaf geen gelegenheid om het functioneren te verbeteren en stuurde onnodig aan op ontslag. Daarnaast schoot de werkgever tekort in het bieden van een veilige werkomgeving. De werkgever deed niets met de melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Oordeel kantonrechter

Kloktijden

De kantonrechter oordeelt dat niet blijkt dat de werkneemster tekortschoot in haar aanwezigheid op het werk. Zij kan een goede verklaring voor haar kloktijden geven, onder meer door aan te geven dat zij op bepaalde dagen ook deels thuis werkte.

Disfunctioneren

Evenmin is sprake van disfunctioneren. De werkgever gaf aan de werkneemster onvoldoende gelegenheid om haar functioneren te verbeteren. Er was geen sprake van een behoorlijk verbetertraject of een concreet verbeterplan.

Ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding

Wel is sprake van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Partijen zijn het daar met elkaar over eens. De werkneemster is weliswaar ziekgemeld en nog niet hersteld tijdens de gerechtelijke procedure, maar niet blijkt dat er een verband bestaat tussen het ontbindingsverzoek van de werkgever en het opzegverbod tijdens ziekte. De ontbindingsgrond is niet de ziekte van de werkneemster maar de verstoorde arbeidsverhouding.

Billijke vergoeding

De kantonrechter is het met de werkneemster eens dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De werkgever bood haar een vaststellingsovereenkomst aan en zette haar op non-actief. Daarbij werd medegedeeld dat het dossier zou worden overgedragen aan de kantonrechter als geen gebruik zou worden gemaakt van de vaststellingsovereenkomst. De werkneemster werd daarmee onder flinke druk gezet, terwijl nog geen sprake was van een rechtsgeldige reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkgever dreef de situatie daarmee zodanig op de spits dat de arbeidsverhouding ernstig en duurzaam verstoord raakte. En daarom is sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Dit betekent dat de werkneemster recht heeft op een billijke vergoeding. Die stelt de kantonrechter vast op € 38.000,00 bruto.

Vergoeding van juridische kosten

De werkneemster heeft ook verzocht om een vergoeding van juridische kosten ter grootte van € 4.878,72 inclusief kantoorkosten en BTW. Die kosten zijn gemaakt in de periode 13 december 2022 tot en met 6 maart 2023. De kantonrechter oordeelt dat werkgever zich niet als goed werkgever heeft gedragen, en dat de werkneemster daarom recht heeft op vergoeding van buitengerechtelijke kosten. De kosten vallen niet onder de proceskostenveroordeling in de verzoekschriftprocedure. Daarom wijst de kantonrechter de proceskostenveroordeling toe.

De les

Een werkgever doet er verstandig aan om een probleem met een werknemer niet onnodig op de spits te drijven. In deze zaak kwam dit de werkgever te staan op bijna € 43.000,00 aan kosten (billijke vergoeding plus juridische kosten werknemer). De juridische kosten die de werkgever voor zichzelf moest maken, zijn dan nog niet meegerekend. Zuur als men bedenkt dat het juist de werkgever was die deze procedure begon.

Voor werknemers is interessant dat de werkneemster in deze zaak met succes een vergoeding van juridische kosten verzocht. Juist die kosten maken voor werknemers de drempel om te procederen hoog. Daar is dus onder omstandigheden een remedie voor, zo blijkt uit deze zaak.

Slot

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Schroom dan niet om contact op te nemen door te bellen naar 0180 – 47 26 75. Of stuur een e-mail aan info@groenenboomadvocaat.nl. Wij zijn u graag van dienst.

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via