Nieuwe regels betalingstermijnen voor bedrijven (B2B): Moet ik mijn algemene voorwaarden aanpassen?

maandag 25 februari 2013

Vanaf 16 maart 2013 wordt een nieuwe wettelijke regeling van kracht voor betalingstermijnen. De regeling geldt voor overeenkomsten tussen bedrijven onderling, en tussen bedrijven en overheden. Wanneer u met consumenten zaken doet, verandert er voor u niets.

Onderwerp van dit blog zijn de gevolgen van de nieuwe regeling voor transacties tussen bedrijven (B2B). In het volgende blog zal worden uitgelegd wat de nieuwe regels betekenen voor bedrijven die met overheden zaken doen.

De nieuwe regeling kan gevolgen hebben voor drie onderwerpen in uw algemene voorwaarden, namelijk de betalingstermijn, de incassovoorwaarden en de aanvaardings- of verificatievoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden en betalingstermijn
Dertig dagen, zestig dagen

Een betalingstermijn is, als partijen niets regelen, maximaal dertig dagen. Partijen mogen een langere termijn van maximaal zestig dagen overeenkomen. Dat kan via de algemene voorwaarden geregeld worden en hoeft dus niet in de overeenkomst zelf te staan.

Langer dan zestig dagen

Het is onder voorwaarden mogelijk een langere termijn dan zestig dagen af te spreken. Hierbij geldt de eis dat dit in de overeenkomst wordt opgenomen. Een langere termijn kan dus niet via de algemene voorwaarden worden geregeld. Verder mag de langere termijn niet ‘kennelijk onbillijk’ zijn ten opzichte van de schuldeiser. Daarom eist de wet onder meer dat er een ‘objectieve reden’ is. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een klant tijdelijk in financiële problemen verkeert. Een ander voorbeeld is een startende ondernemer aan wie in het kader van het opbouwen van een handelsrelatie een langere betalingstermijn wordt toegestaan.

Incassovoorwaarden
Er geldt een sanctie wanneer partijen zich niet aan de wettelijke betalingstermijn houden. Naast dat rentekosten betaald moeten worden, is dan ook automatisch minstens € 40,– aan kosten verschuldigd. Het gaat uitdrukkelijk om een minimumbedrag. Wanneer de werkelijke kosten hoger zijn, bijvoorbeeld omdat u een incassobureau heeft ingeschakeld of u zelf veel inspanningen heeft verricht om de vordering te incasseren, mag u een hoger bedrag afspreken. Een beding dat de invorderingskosten lager zijn dan € 40,– is nietig, u kunt daar geen beroep op doen.

Wanneer u een hoger bedrag dan € 40,– standaard wilt hanteren, kunt u dat via uw algemene voorwaarden regelen.Aanvaardings- of verificatietermijn

Wanneer tussen partijen een zogenaamde aanvaardings- of verificatietermijn geldt om te beoordelen of het geleverde aan de overeenkomst voldoet, mag die niet langer dan dertig dagen duren. Doel van deze regeling is om te voorkomen dat door een langere aanvaardingstermijn een schuldeiser alsnog lang op zijn of haar geld moet wachten.

Onder dezelfde voorwaarden als die gelden bij het afspreken van een langere betalingstermijn dan zestig dagen, kan ook een langere aanvaardingstermijn worden geregeld. Ook dan geldt de eis dat die langere termijn in een overeenkomst staat. En ook geldt dat de langere termijn niet ‘kennelijk onbillijk’ mag zijn jegens de schuldeiser. Daarbij is onder meer de ‘aard van de prestatie’ van belang. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan complexe ICT-producten of diensten waarvan niet in dertig dagen kan worden beoordeeld of die aan de verwachtingen voldoen.

Tot slot
Wilt u naar aanleiding van het bovenstaande uw algemene voorwaarden laten controleren? Of heeft u andere vragen? Bel dan 06 - 338 24 563 of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl

Deel dit bericht via