Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst?

donderdag 28 juli 2022

Auteur: mr. drs. Harry Groenenboom

Is sprake van een overeenkomst van opdracht? Of van een arbeidsovereenkomst? Over deze vraag sprak de kantonrechter te Nijmegen zich uit.

De feiten

De verzoekster in deze procedure verzorgt vanuit een eenmanszaak sport- en recreatieonderwijs. Sinds 23 april 2013 is zij op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaam voor een stichting voor zorg, welzijn, sociaal en cultureel werk.

Opzegging

Per brief van 26 november 2021 zegt de stichting de overeenkomst van opdracht op. De opdrachtneemster accepteert dit niet. Via haar gemachtigde laat zij per e-mail van 17 februari 2022 weten dat naar haar mening sprake is van een arbeidsovereenkomst. Want er is sprake van arbeid, van loon, van een bepaalde tijd waarin de werkzaamheden werden verricht, en van een gezagsverhouding. Daarmee voldoet de arbeidsverhouding aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst die artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek (BW) noemt.

Verklaring voor recht

De stichting gaat niet mee in het verhaal van de sportlerares. Daarom richt de sportlerars zich tot de kantonrechter. Zij verzoekt hoofdzakelijk om een verklaring voor recht dat sprake is van een arbeidsovereenkomst, en om vernietiging van de opzegging daarvan.

Oordeel kantonrechter

Contractsvrijheid voorop

De kantonrechter stelt voorop dat partijen bij een overeenkomst tot het verrichten van werk tegen betaling, zelf kunnen bepalen hoe zij die inrichten. Bepalend daarbij is wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, mede in aanmerking genomen de wijze waarop zij feitelijk uitvoering gaven aan de overeenkomst.

Kenmerken arbeidsovereenkomst

Daarbij is van belang of voldaan is aan de kenmerken van een arbeidsovereenkomst die de wet noemt in artikel 7:610 BW. Is er dus gedurende een zekere tijd arbeid verricht? Is er sprake van loon? Is er sprake van een gezagsverhouding? Wanneer aan deze vereisten voldaan wordt, is sprake van een arbeidsovereenkomst.

Achtereenvolgens loopt de kantonrechter vervolgens de verschillende criteria af.

Gedurende zekere tijd

Weliswaar verrichtte de opdrachtneemster gedurende zekere tijd arbeid. Maar zij mocht zich ook laten vervangen. Dat dit in de praktijk niet gebeurde omdat zij, wanneer zij niet kon, de lessen in overleg met de deelnemers verplaatste, maakt dit niet anders. Verder kon zij naast haar werk voor de stichting ook elders werken, en in het begin deed zij dat ook. Ook is van belang dat de stichting niet kon weten dat zij op een gegeven moment alleen voor de stichting werkte.

Loon

Wat het loon betreft, is van belang dat de sportlerares maandelijks betaald kreeg op factuurbasis. Tijdens vakantie en ziekte werd zij niet doorbetaald. Ook tijdens verschillende lockdowns kreeg zij niet doorbetaald en maakte zij aanspraak op een uitkering van de gemeente. Verder droeg zij zelf belasting af. Kortom, er is geen sprake van loon maar van een vergoeding op factuurbasis.

Gezagsverhouding

Ook was geen sprake van een gezagsverhouding. Verzoekster kon haar werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht invullen. Daarop vond geen toezicht plaats. Zij bepaalde de inhoud van de lessen zelf en mocht de lessen in overleg met de leerlingen op zelfgekozen momenten inhalen. Verder waren er geen functionerings- of beoordelingsgesprekken. Dat de lessen plaatsvonden op een door de stichting vastgestelde locatie, en op in overleg met deze locatie vastgestelde tijden, is onvoldoende om een gezagsverhouding te kunnen vaststellen. Ook het argument dat de sportlerares zich aan richtlijnen van de stichting moest houden, legt onvoldoende gewicht in de schaal. Op grond van artikel 7:402 BW geldt bij een overeenkomst van opdracht dat de opdrachtnemer zich aan aanwijzingen van de opdrachtgever moet houden.

Uitkomst beoordeling

Kortom, van een arbeidsovereenkomst is geen sprake. De kantonrechter wijst de verzoeken af. En veroordeelt verzoekster om aan de stichting € 747,00 te voldoen ter vergoeding van de proceskosten.

Slot

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op door te bellen naar 0180 - 47 26 75. Of stuur een e-mail aan info@groenenboomadvocaat.nl. Wij zijn u graag van dienst!

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via