Het concurrentiebeding van de ZZP’er

woensdag 4 oktober 2017

HET CONCURRENTIEBEDING VAN DE ZZP’er
Een concurrentiebeding wordt als vanzelf in verband gebracht met een arbeidsovereenkomst. Voor de uitleg van dat beding gelden de regels van het arbeidsrecht. Maar ook een ZZP’er kan met een concurrentiebeding te maken krijgen. Welke regels gelden dan?

Laten we om bovenstaande vraag te beantwoorden uitgaan van de volgende situatie. Zelfstandig adviseur Ad Viseur gaat via bemiddeling van bureau Interimklussen B.V. aan de slag bij onderneming Het Bedrijf. In de overeenkomst van opdracht die Ad Viseur met Interimklussen B.V. aangaat, wordt een concurrentiebeding opgenomen dat inhoudt dat hij niet buiten dat bureau om zaken zal doen met Het Bedrijf. Het concurrentiebeding wordt in de overeenkomst van opdracht schriftelijk vastgelegd.

Geen gezagsverhouding
Vooreerst betreft het concurrentiebeding dat Ad Viseur overeenkomst met Interimklussen B.V. een overeenkomst tussen zelfstandige partijen. Anders dan bij een arbeidsovereenkomst is van een gezagsverhouding geen sprake, en gelden de specifieke regels van het arbeidsrecht niet. Wat wel geldt, zijn de algemene regels van het verbintenissenrecht die te vinden zijn in boek 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek. Van belang is bijvoorbeeld artikel 2 van boek 6 dat zegt dat partijen bij een overeenkomst verplicht zijn “zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid”. Wat redelijk en billijk is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Belangrijk is ook artikel 248 van hetzelfde boek 6 waar staat wat de rechtsgevolgen van overeenkomsten zijn. Dat zijn in de eerste plaats de rechtsgevolgen die partijen hebben afgesproken: afspraak is afspraak. Maar daarnaast zijn er ook de rechtsgevolgen die “naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien”. Er is dus ruimte voor interpretatie. Vragen kunnen worden gesteld als: Wat is de aard van de overeenkomst? En wat is redelijk en billijk in deze specifieke situatie?

Faillissement
Een voorbeeld om een en ander concreet te maken. Stel dat het bedrijf uit ons voorbeeld, Interimklussen B.V., failliet gaat, is Ad Viseur dan nog steeds gebonden aan het met Interimklussen B.V. aangegane concurrentiebeding? In principe niet als het faillissement het definitieve einde inluidt van Interimklussen B.V.. Het bedrijf houdt dan op te bestaan en heeft geen belang meer bij handhaving van het concurrentiebeding. Maar stel nu dat Interimklussen B.V. een doorstart wil maken, en daarbij het geld wat Ad Viseur oplevert dringend nodig heeft? In dat geval heeft Ad Viseur een grote kans dat Interimklussen B.V. nakoming van het concurrentiebeding in rechte kan afdwingen. In deze omstandigheden zou Interimklussen B.V. immers schade lijden als Ad Viseur het concurrentiebeding niet zou nakomen. Een doorstart zou daarmee zelfs onmogelijk gemaakt kunnen worden.

Slot
Misschien ben je zelfstandig werkzaam en heb je te maken met een concurrentiebeding. Misschien heb je vragen over wat dat voor je betekent. Als dat zo is, schroom dan niet contact op te nemen en bel naar 06- 338 24 563. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl

Deel dit bericht via