Rechter ontbindt arbeidsovereenkomst zieke werknemer

maandag 24 januari 2022

Auteur: mr. drs. Harry Groenenboom

Een werknemer is onbereikbaar voor werkgever en weigert om zich te melden bij de bedrijfsarts. Ook werkt hij niet mee aan een deskundigenoordeel van het UWV. Volgens de kantonrechter te Zaanstad is dat voldoende reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Relevante feiten en omstandigheden

Werknemer is sinds 1 april 2021 op basis van een jaarcontract in dienst bij de gemeente Zaanstad in de functie van handhaver. Op 27 april 2021 meldt de werknemer zich ziek.

Op 4 juni 2021 heeft de handhaver contact met de bedrijfsarts. Die oordeelt dat de werknemer op dat moment nog ziek is. Een telefonische vervolgafspraak op 2 juni 2021 gaat niet door omdat werknemer zonder opgaaf van redenen onbereikbaar is.

Per aangetekende brief van 5 juli 2021 nodigt werkgever werknemer uit voor een gesprek over de verzuimsituatie op 7 juli 2021. Daarbij meldt de gemeente aan werknemer dat de salarisbetaling gestaakt kan worden als hij niet op de afspraak verschijnt. Werknemer laat niets van zich horen en verschijnt niet op de afspraak.

In een aangetekende en per e-mail verzonden brief van 13 juli 2021 meldt werkgever aan werknemer dat de uitbetaling van zijn salaris per 7 juli 2021 is opgeschort, totdat hij zich weer aan de verzuimregels houdt. Ook nodigt werkgever werknemer opnieuw uit voor een gesprek bij de gemeente op 15 juli 2021. De handhaver verschijnt ook niet op deze afspraak.

Door een fout betaalt werkgever toch het salaris over juli 2021. Per aangetekende brief informeert werkgever de werknemer dat dit niet betekent dat de doorbetaling van het salaris is hervat.

Na nog verschillende andere pogingen om met de werknemer in contact te komen, stuurt werkgever per post en e-mail op 27 augustus 2021 opnieuw een brief. Daarin staat dat de gemeente de doorbetaling van het loon stopt als werknemer niet uiterlijk op 1 september 2021 contact opneemt voor het maken van re-integratieafspraken. Hierop volgt geen enkele reactie.

Een door werkgever bij het UWV aangevraagd deskundigenoordeel kan niet worden geleverd. Ook het UWV kon geen contact krijgen met de werknemer.

De gemeente Zaanstad begint een procedure bij de kantonrechter. Het verzoek is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Reden voor de verzochte ontbinding is verwijtbaar handelen van de werknemer in de zin van artikel 7:669 lid 3e BW. Ook verzoekt de gemeente een verklaring voor recht dat aan werknemer geen transitievergoeding toekomt vanwege ernstig verwijtbaar handelen.

Werknemer geeft per brief aan te berusten in de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Als verklaring voor zijn gedrag geeft hij aan dat hij de afgelopen maanden zwaar depressief was.

Oordeel kantonrechter

Werkgever voldoet aan wettelijke eisen

De kantonrechter overweegt dat werkgever voldoet aan de formele eisen die artikel 7:671b lid 5 BW stelt aan een verzoek op grond van artikel 7:669 lid 3e BW. De werkgever moet de werknemer eerst schriftelijk aanmanen om aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen. En de werkgever moet een deskundigenoordeel van het UWV kunnen tonen tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is. Aan beide vereisten voldoet de gemeente Zaanstad.

In dit verband overweegt de kantonrechter dat werknemer zijn werkgever niet de gelegenheid gaf zijn arbeidsongeschiktheid te laten toetsen door de bedrijfsarts en door de arbeidsdeskundige van het UWV. En ook dat de werknemer bij herhaling niet verscheen op uitnodigingen om met de gemeente Zaanstad te komen praten over de verzuimsituatie en re-integratiemogelijkheden. Feitelijk hield de werknemer zich onbereikbaar voor de gemeente Zaanstad. Dit ondanks diverse schriftelijke waarschuwingen, een loonopschorting en een loonstop. Daarmee is de kantonrechter van oordeel dat werknemer herhaaldelijk en bij voortduring is tekortgeschoten in de op hem rustende re-integratieverplichtingen.

De kantonrechter gaat niet mee met het argument van werknemer dat hij depressief zou zijn geweest. Want elke medische onderbouwing daarvoor ontbreekt.

Geen recht op transitievergoeding

De door werkgever verzochte verklaring voor recht dat werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten wijst de kantonrechter toe. Daarbij overweegt hij dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten sprake is als de werknemer controlevoorschriften bij ziekte herhaaldelijk en zonder gegronde reden niet naleeft.

Eindoordeel

De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden per 16 december 2021 en de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding.

Slot

Bent u werkgever of werknemer en heeft u vragen over uw rechten in verband met ziekteverzuim? Neem dan contact op door te bellen naar 0180 – 47 26 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij zijn u graag van dienst!

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via