Terechte loonstop zieke werknemer

vrijdag 28 mei 2021

Legt werkgever terecht een loonstop op aan een zieke werkneemster? Over die vraag sprak de kantonrechter te Zwolle zich op 12 mei uit.

De feiten

Tijdelijke arbeidsovereenkomst

Per 1 december 2020 treedt werkneemster in dienst als junior fiscalist. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op 31 juni 2021. Vanwege de coronamaatregelen werkt zij grotendeels vanuit huis.

Inwerken

Het inwerken van de junior fiscalist verloopt niet soepel. Op 3 februari 2021 vindt een Teams vergadering plaats om de inwerkperiode te bespreken. Werkgever stelt dan voor dat inwerken op kantoor misschien beter werkt. Werkneemster wil dat niet. Zij woont bij haar moeder en die zit in een risicogroep. Ook vindt zij dat op kantoor onvoldoende coronamaatregelen zijn getroffen.

Ziekmelding en advies bedrijfsarts

Kort na de Teams vergadering meldt werkneemster zich ziek.

Op 12 februari 2021 bezoekt werkneemster de bedrijfsarts. Die stelt op 15 februari 2021 vast dat werkneemster volledig arbeidsongeschikt is. Het advies luidt om met een derde om de tafel te gaan zitten om de werk gerelateerde situatie bespreekbaar te maken en te komen tot een oplossing.

Voortvarend handelen werkgever

Werkgever stelt op korte termijn een gesprek voor met een onafhankelijke derde. De moeder van de junior fiscalist meldt telefonisch dat haar dochter voorafgaand aan het gesprek op een neutraal terrein kennis wil maken met die onafhankelijke derde. Na enige discussie gaat werkgever daar mee akkoord. Door miscommunicatie gaat de op 16 februari 2021 geplande afspraak niet door.

Werkgever plant op korte termijn een nieuwe afspraak met een onafhankelijke derde. Opnieuw werpt werkneemster bezwaren op.

Loonsanctie

Op 17 februari 2021 past werkneemster een loonsanctie toe omdat werkneemster niet meewerkt aan een gesprek. Als werkneemster op 24 februari 2021 op een nieuwe afspraak verschijnt, zal de loonsanctie worden opgeheven. In de brief over de loonsanctie waarschuwt de werkgever verder dat een nieuwe loonsanctie volgt als werkneemster opnieuw niet op de afspraak verschijnt.

Werkneemster verschijnt niet op de afspraak. Zij richt zich tot de kantonrechter met het verzoek om de loonstop op te heffen en het achterstallige salaris te voldoen.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter overweegt dat de werkgever voordat deze het loon stopzet eerst moet waarschuwen welke gedraging tot een loonstop zal leiden. Dit staat in artikel 7:629 lid 7 Burgerlijk Wetboek (BW). Daarom onderzoekt de rechter eerst of het weigeren van werkneemster om aan een gesprek deel te nemen een weigering is om een redelijk voorschrift op te volgen.

Redelijk voorschrift?

De kantonrechter oordeelt dat werkneemster zich misschien overrompeld voelde door het voortvarende handelen van werkgever. Maar de bedrijfsarts gaf niet aan dat dit om medische redenen niet kon. Het stond werkgever daarom vrij om op die manier te handelen. Aan de bezwaren die werkneemster naar voren bracht, kwam werkgever steeds tegemoet. Zij kreeg bijvoorbeeld gelegenheid om van tevoren op neutraal terrein kennis te maken met de derde. Uiteindelijk ging het gesprek niet door omdat werkneemster de eis stelde dat de derde onafhankelijk moest zijn.

Onafhankelijk?

De kantonrechter onderzoekt vervolgens of werkneemster terecht de eis stelde dat de derde onafhankelijk moest zijn. Uit het rapport van de bedrijfsarts blijkt niet dat dit een eis was. Mogelijk bedoelde de bedrijfsarts gewoon een willekeurige andere persoon om het conflict tussen werkneemster en haar collega op te lossen. Werkneemster had daarom geen reden om aan te dringen op een onafhankelijke derde.

Daar komt bij dat werkgever goede redenen aanvoert waarom de voorgestelde persoon wel degelijk een onafhankelijke derde is.

De kantonrechter concludeert dat werkneemster inderdaad weigerde om mee te werken aan een redelijk voorschrift van werkgever. Deze mocht daarom het loon stopzetten vanaf 17 februari 2021.

Geen inzet mediator vereist

Na 17 februari 2021 is werkneemster van mening dat het arbeidsconflict alleen opgelost kan worden via een mediator. De kantonrechter oordeelt dat dit niet in het advies van de bedrijfsarts staat. Die noemt mediation alleen als laatste optie, als gesprekken met een onafhankelijke derde tot niets leiden.

Terechte loonstop

De kantonrechter oordeelt dat werkgever terecht de betaling van het loon van werkneemster staakte. Hiermee wijkt het oordeel van de kantonrechter af van dat van het UWV. Die stelde in het deskundigenoordeel van 8 april 2021 dat werkgever te voortvarend te werk ging en werkneemster ten onrechte niet betrok bij het opstellen van een plan van aanpak.

Kostenveroordeling

Een gelukje voor werkneemster: werkgever liet zich bijstaan door de eigen bedrijfsjurist, de kosten die werkneemster als verliezende partij moet betalen bedragen daarom nul euro.

Werkgever handelde correct

De werkgever in deze zaak volgde het advies van de bedrijfsarts correct op. Waar mogelijk bewoog werkgever mee met de werkneemster. Maar waar werkneemster redelijke voorschriften niet opvolgde, trok werkgever een duidelijke grens. Door tijdig en concreet schriftelijk te waarschuwen kon werkgever rechtsgeldig een loonstop toepassen.

Slot

Heeft u vragen in verband met het stopzetten van loon? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0180 – 47 26 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl

De uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via