Wat als iemand de arbeidsovereenkomst niet nakomt?

woensdag 19 juni 2019


Inleiding

Een arbeidsovereenkomst is een zogenaamde ‘bijzondere overeenkomst’. Daar gelden specifieke regels voor. Tegelijk is het ook gewoon een overeenkomst. Waar de regels voor gelden die op elke overeenkomst van toepassing zijn. Soms ontstaat daardoor een probleem. Zo blijkt uit een vonnis van de rechtbank Den Haag van 11 juni.

Twee wetboeken gelden naast elkaar
Hoe zit het precies met de regels voor de arbeidsovereenkomst en die voor een overeenkomst in het algemeen?.

De arbeidsovereenkomst is geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Daarin staan de regels die gelden voor de zogenaamde ‘bijzondere overeenkomsten’. Voorbeelden daarvan zijn de arbeidsovereenkomst, de huurovereenkomst of de verzekeringsovereenkomst. Het algemene overeenkomstenrecht (verbintenissenrecht) is geregeld in boek 6 van het BW. Daarin staat bijvoorbeeld wanneer sprake is van aanbod en aanvaarding, en wat er moet gebeuren als iemand een overeenkomst niet nakomt. De bijzondere regels van boek 7 BW en de algemene regels van boek 6 BW zijn naast elkaar van toepassing op de arbeidsovereenkomst. Artikel 7:686 BW bepaalt verder uitdrukkelijk dat werkgever en werknemer het recht hebben de arbeidsovereenkomst te ontbinden en schadevergoeding te ontvangen als de ander de arbeidsovereenkomst niet nakomt. Wat voor overeenkomsten in het algemeen geldt, geldt dus ook voor de arbeidsovereenkomst.

Relevante feiten en omstandigheden
Wat speelt er precies in de zaak van 11 juni?

Een werknemer van Nationale Nederlanden vindt dat werkgever de arbeidsovereenkomst niet nakomt. Het bedrijf reorganiseert en als gevolg daarvan wordt de werknemer boventallig verklaard. Hij treft een regeling met zijn werkgever en vertrekt. Vervolgens dient hij een verzoekschrift in bij de kantonrechter. Daarin eist hij te verklaren voor recht dat werkgever op grond van artikel 7:686 BW toerekenbaar tekortschoot in de nakoming van de arbeidsovereenkomst door eenzijdig de inhoud van de functie te wijzigen. Ook eist hij vergoeding van inkomens- en pensioenschade.

Oordeel kantonrechter
Het probleem zit hem in het verzoekschrift. De kantonrechter oordeelt dat de procedure niet via een verzoekschrift maar via een dagvaarding aanhangig moest worden gemaakt. Daarvoor noemt hij de volgende redenen.

De vorderingen van ontbinding van de arbeidsovereenkomst en schadevergoeding zijn uiteindelijk gebaseerd op boek 6 BW. Artikel 7:686 BW zegt alleen dat de regeling van de arbeidsovereenkomst in boek 7 daaraan niet in de weg staat. Vorderingen op basis van boek 6 BW behoren via een dagvaarding bij de rechter te komen. Zo is dat nu eenmaal geregeld.

Verder overweegt de kantonrechter dat ook artikel 7:686a lid 4 BW daarop wijst. Daarin staat binnen welke termijn bepaalde verzoekschriftprocedures moeten worden ingesteld. Een procedure op grond van artikel 7:686 BW is daarin niet vermeld.

Dat in het verleden in een tweetal vergelijkbare zaken dezelfde rechtbank anders oordeelde, maakt wat deze kantonrechter betreft ook niet uit. Want hij is niet gebonden aan de uitspraak van een andere rechter ‘van gelijke rang’. De kantonrechter verwijst hierbij naar deze en deze uitspraak, beide uit 2018. In die zaken accepteert de kantonrechter dat de procedure met een verzoekschrift wordt ingeleid omdat de vorderingen onmiddellijk samenhangen met de manier van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van boek 7 BW. Opmerkelijk is dat Nationale Nederlanden ook in die zaken partij is.

De kantonrechter oordeelt dat de procedure verder volgens de regels van een dagvaardingsprocedure moet worden voortgezet. En dat de werknemer zijn stellingen moet aanpassen aan de regels die gelden voor een dagvaardingsprocedure.

Conclusie
Op dezelfde dag als waarop de rechtbank Den Haag deze uitspraak deed, werd in zes andere zaken eenzelfde beslissing genomen. Het lijkt erop dat de rechtbank duidelijk wil maken dat een vordering op grond van artikel 7:686 BW echt alleen via een dagvaarding mag worden ingesteld. Dit ondanks het feit dat sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 veel procedures over een arbeidsovereenkomst met een verzoekschrift moeten beginnen.

Slot
Bent u een werkgever of werknemer? En heeft u vragen over de naleving van een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op door te bellen naar 06-338 24 563. Of stuur een e-mail aan info@groenenboomadvocaat.nl. Welkom!

De uitspraak vindt u hier:

Deel dit bericht via