Zorgovereenkomst en arbeidsovereenkomst

maandag 17 februari 2014

Is een zorgovereenkomst een arbeidsovereenkomst die van rechtswege eindigt als de werkgever/zorgcliënt geen persoonsgebonden budget (pgb) meer krijgt?

Deze vraag was aan de orde in een zaak waarin het Hof Arnhem-Leeuwarden op 17 september 2013 uitspraak deed. Je zou kunnen verwachten dat, als sprake is van een arbeidsovereenkomst, de regels van het ontslagrecht onverkort van toepassing zijn. Het hof oordeelde anders. Die besliste dat weliswaar sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar wel één van een bijzondere soort.

Verschillen zorgovereenkomst en arbeidsovereenkomst
Het hof wijstt op de volgende verschillen tussen een zorgovereenkomst en een arbeidsovereenkomst:

  • de werkgever, een zorgcliënt die een pgb krijgt, heeft in tegenstelling tot andere werkgevers niet een sterkere positie dan de werknemer (in het arbeidsrecht is het een belangrijke veronderstelling dat de werkgever een sterkere positie heeft dan de werknemer);
  • de arbeid/zorg vindt plaats in de privéomgeving van werkgever/zorgcliënt;
  • de arbeid heeft betrekking op persoonlijke zorg;
  • vaak is geen sprake van een zakelijke relatie tussen werkgever en werknemer; in dit geval betrof het bijvoorbeeld een goede vriendin die als werknemer/zorgverlener optrad;

Het hof concludeert dat van geval tot geval moet worden bezien of een ontbindende voorwaarde in overeenstemming is met het wettelijk stelsel. Voor de geldigheid van zo’n beding is van belang in hoeverre de werkgever invloed heeft gehad op het intreden van de ontbindende voorwaarde. Het hof overwoog hierbij dat het pgb niet was opgezegd met de bedoeling de zorgovereenkomst op te kunnen zeggen. Wanneer dit wel het geval zou zijn geweest, zou de beslissing van het hof anders hebben kunnen uitvallen.

Vrije keus
Een belangrijke overweging van het hof is, dat de vrije keus van de zorgcliënt tussen zorg in natura en zorg via een pgb mag niet worden ingeperkt door een verplichting om de belangen van de werknemer/zorgverlener voorrang te geven. Op grond van de Algemene wet bijzondere ziektekosten heeft de patiënt deze keuzemogelijkheid. Zorg in natura houdt in dat een zorgaanbieder zorg regelt, bijvoorbeeld in de vorm van opname in een verpleeghuis. Iets dergelijks was in dit geval gebeurd. Op 10 maart 2011 werd werkneemster/zorgverleenster ziek, op 1 april 2011 eindigde het pgb wegens opname in een zorginstelling.

Conclusie
Uit dit arrest (uitspraak) van het hof blijkt dat bij een zorgovereenkomst de belangen van de zorgbehoevende leidend zijn. Wie inkomen geniet uit een zorgovereenkomst doet er goed aan te beseffen dat het lot daarvan nauw verbonden is met dat van de zorgcliënt.

Tenslotte
Heeft u vragen over uw rechten en plichten in verband met een zorgovereenkomst? Schroom dan niet contact op te nemen door te bellen naar 06- 338 24 563, of te mailen naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

Deel dit bericht via