Recht op inzage personeelsdossier geldt ook als werknemer de inhoud al kent

dinsdag 13 november 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft de werknemer recht op inzage in het personeelsdossier. Geldt dit recht ook als werknemer de inhoud van die stukken kent? Over die vraag deed de kort geding rechter in Den Haag onlangs uitspraak.

De feiten
Werknemer treedt in 2012 in dienst bij werkgever. In 2017 raakt hij arbeidsongeschikt. Er ontstaat een arbeidsconflict. Per brief van 21 maart 2018 vraagt werknemer om een kopie van het personeelsdossier van werkgever. Hij krijgt vervolgens kopieën van zijn arbeidsovereenkomst, het ziekteverzuimreglement en de vergunning op grond van de Drank- en Horecawet. Werkgever legt werknemer vervolgens een loonstop op. Werknemer begint een kort geding. Daarin eist werknemer ook een de stukken uit het personeelsdossier die werknemer vroeg maar niet kreeg. Met daarbij een opgave van de persoonsgegevens van werknemer die werkgever verwerkt.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat uitgangspunt van de AVG het transparantiebeginsel is (zie deze eerdere blog). Iedereen moet de persoonsgegevens die over hem zijn verzameld, in kunnen zien. Zo kan ieder de rechtmatigheid daarvan controleren.

Artikel 15 van de AVG geeft daarom recht op inzage van persoonsgegevens en op een kopie van de persoonsgegevens. De enige beperking is, dat dit niet ten koste mag gaan van de rechten en vrijheden van anderen.

Artikel 12 lid 3 van de AVG bepaalt dat gevraagde informatie in elk geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek moet zijn verstrekt.

Artikel 41 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) noemt een aantal uitzonderingen op het recht op inzage. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bescherming van de openbare veiligheid.

Werkgever stelt dat de stukken waarom werknemer vraagt, al eerder zijn verstrekt of dat hij die al kent. Zoals bijvoorbeeld gegevens over zijn ziekteverzuim. Dergelijke dingen behoren echter niet tot de uitzonderingen van artikel 41 UAVG.

Artikel 15 lid 3 van de AVG bepaalt verder dat voor het verstrekken van extra kopieën alleen administratieve kosten in rekening mogen worden gebracht. Daaruit concludeert de rechter dat werknemer het recht heeft om ook een kopie te vragen van stukken die hij al eerder ontving. Werknemer heeft verder een spoedeisend belang omdat hij een conflict heeft met zijn werkgever. Werkgever voldeed niet binnen een maand aan het verzoek van werknemer om inzage in zijn personeelsdossier te krijgen. En zonder uitspraak van de rechter is niet te verwachten dat werkgever vrijwillig aan het verzoek van werknemer zal voldoen.

De kantonrechter veroordeelt werkgever om aan werknemer de stukken uit het personeelsdossier te geven die hij nog niet ontving. En verder om een opgave te geven van de persoonsgegevens van werknemer die werkgever verwerkt. De kantonrechter zet daar een dwangsom op van € 500,00 per dag dat werkgever in gebreke blijft tot een maximum van € 10.000,00.

Slot
Deze uitspraak laat zien dat een werknemer met zijn recht op inzage een sterk recht heeft. Wanneer een werkgever dat niet respecteert, gaat hij onderuit bij de rechter.

Heeft u vragen over wat de AVG betekent voor werknemers? Neem dan direct contact op via 06 – 338 24 563. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

De besproken uitspraak vindt u hier

Deel dit bericht via