Mag werkgever leaseauto innemen?

vrijdag 1 mei 2020

Auteur: Angela Stolk en mr. drs. Harry Groenenboom

Kan een werkgever de bedrijfsauto innemen als de werknemer die niet meer nodig heeft voor zijn werk? Over die vraag sprak de kantonrechter bij de rechtbank Noord-Holland zich uit op 22 februari 2019.

Relevante feiten
Werknemer treedt op 18 november 2002 in dienst bij werkgever in de functie van ICT medewerker. Per 1 januari 2004 stelt werkgever aan werknemer een bedrijfsauto ter beschikking. Deze auto mag de werknemer ook privé gebruiken.

Op 1 januari 2011 fuseert werkgever met een ander bedrijf, hieruit ontstaat een nieuwe onderneming.

Autoregeling 2015
In 2015 tekent de werknemer een berijdersovereenkomst voor de aan hem ter beschikking gestelde leaseauto. In deze overeenkomst staat dat de Autoregeling 2015 van toepassing is.

Voorstel werkgever

In de loop van de tijd worden ICT zaken steeds meer centraal in de organisatie van werkgever geregeld. Werknemer hoeft daarom vrijwel niet meer met de auto op pad voor zijn werk. Werkgever stelt daarom aan werknemer voor om de leaseauto in te nemen per 1 november 2018. De reden daarvoor is dat de werknemer niet meer voldoet aan de voorwaarden van de Autoregeling. Werkgever stelt ook voor om werknemer twee jaar financieel te compenseren voor het verlies van zijn dienstauto. De werknemer gaat niet akkoord met dit voorstel.

Vragen aan kantonrechter op grond van artikel 96 Rv

Artikel 96 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering maakt het mogelijk om een uitspraak van de kantonrechter te vragen. Het bijzondere hieraan is dat partijen dan niet tegenover elkaar staan als eiser en gedaagde, maar samen het oordeel van de kantonrechter verlangen. Zo ook hier. Partijen vragen aan de kantonrechter antwoord op de volgende vragen:

- Is werknemer verplicht om zijn leaseauto in te leveren per 1 november 2018?

- Is de door werkgever voorgestelde compenstatieregeling redelijk?

Standpunt werkgever en werknemer

De werknemer stelt dat hij sinds 2004 een leaseauto heeft. Wat hem betreft is sprake van een arbeidsvoorwaarde. Die mag de werkgever niet eenzijdig wijzigen. Werkgever beroept zich op het eenzijdige wijzigingsbeding van de autoregeling. Werknemer stelt dat die geen onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Ook stelt hij dat werkgever geen zwaarwegend belang heeft om zich op het eenzijdige wijzigingsbeding te beroepen.

Beoordeling door de kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de leaseauto een arbeidsvoorwaarde is. De kantonrechter past daarbij de criteria toe van het arrest FNV/Pontmeyer van 22 juni 2018. Het komt daarbij aan op de betekenis die partijen aan elkaars gedragingen en verklaringen toekenden. Dit moet vanuit verschillende gezichtspunten worden bekeken. Zoals de aard van de overeenkomst, de positie van partijen en de lengte van de periode gedurende welke de werkgever de desbetreffende gedragslijn heeft gevolgd. In dit geval is van belang dat de werknemer de leaseauto privé mag gebruiken, en ook de benzine voor het privégebruik vergoed krijgt.

Dan beoordeelt de kantonrechter of werkgever de arbeidsvoorwaarde van de leaseauto eenzijdig mocht wijzigen.

Op grond van artikel 7:613 BW mag een werkgever eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen als een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen. Zo’n beding hoeft niet per se in de arbeidsovereenkomst zelf te staan. Het kan ook geldig zijn als het in de Autoregeling 2015 staat. Dat is hier aan de orde. Werknemer tekende ook de berijdersovereenkomst van 21 oktober 2015. Daarin staat dat de Autoregeling 2015 van toepassing is. Daarmee werd de Autoregeling 2015 onderdeel van de arbeidsovereenkomst.

Artikel 12 van de Autoregeling 2015 zegt dat werkgever kan bepalen dat in bepaalde situaties de leaseauto moet worden ingeleverd. Werknemer ondertekende de Autoregeling 2015 en wist dus van het beding.

De kantonrechter oordeelt verder dat werkgever een voldoende zwaarwichtig belang heeft om de leaseauto in te nemen. In de Autoregeling is opgenomen dat de deelname aan de regeling wordt beëindigd als de medewerker minder dan 10.000 zakelijke kilometers per jaar rijdt. Dat is hier aan de orde. Werkgever wil de leaseauto innemen vanwege noodzakelijke kostenbesparingen. Door de leaseauto in te nemen bespaart werkgever per jaar het bedrag van € 11.820.

De werknemer stelt verder dat hij er per maand € 80,00 op achteruit gaat als hij zijn auto inlevert. Naar het oordeel van de kantonrechter legt dit echter onvoldoende gewicht in de schaal om werkgever te verbieden de leaseauto in te nemen. Hierbij speelt mee dat werkgever aan werknemer een afbouwregeling aanbood voor twee jaar.

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer de leaseauto in moet leveren. De werkgever moet op haar beurt de afbouwregeling toepassen.

Slot

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen? Neem dan contact op door te bellen naar 0180 - 47 26 75. Of stuur een e-mail naar info@groenenboomadvocaat.nl. Wij helpen u graag!

De uitspraak vindt u hier. Eerdere blogs over de leaseauto als arbeidsvoorwaarde vindt u hier, hier en hier.

Deel dit bericht via